Data

Data er hentet fra ICES’ Database of Trawl Surveys (DATRAS). For at dække hele Danmark, er to surveys brugt:

7 polygoner/områder er lavet i QGIS og data er klippet til hvert område. Dvs. der nu er 7 datasæt: et over hvert område. Hvert område er valgt ud fra følgende:

En shape-fil af havbundssediment (DHI, EuSeaMap, BALANCE) tilføjes og klippes til, så det passer til områderne, for på den måde senere at kunne tilføje en kolonne i attributtabellen om sedimenttype. Billedet til højre viser placeringen af områder samt hauls fra hhv. NS-IBTS og BITS.

Data rensning og præperering

Mange af de valg der er taget i forhold til rensning af data er taget på baggrund af en masse deskriptiv statistik. Data rensning er dokumenteret i mappen data_cleaning på github.

På baggrund af dette inddeles hver art i tre størrelser ud fra både biologiske kriterier samt min/maks længder for fangst (se skema i app). For hvert område/art/størrelse er følgende datapræparering/rensning foretaget:

Tabellen nedenfor viser antallet af hauls i hvert område efter datarensning.

Område Antal hauls
Nordlige Kattegat 154
Kattegat, øst for Læsø 225
Kattegat, nord for Øresund 77
Øresund 143
Storebælt 231
Mecklenburg Bugten 372
Østersøen, sydvest for Bornholm 260

Generalised Additive Mixed Models (GAMM)

De nye csv-filer bruges til at lave GAMM-modellerne. Nedstående er et eksempel på en model i R for juvenile rødspætter i Øresund:

mod.plaiceJ <- gam(cpue ~
           period +
           s(depth, k = 15) + 
           s(Gear, bs= "re") + 
           Quarter + 
           SedimentDK, 
          data= subset(dat_plaice, loc== "øresund_plaiceJ"), family = tw)

mod.plaiceJ <- get.mini.model(mod. plaiceJ, check.terms = c("period", "depth", "Quarter", "SedimetnDK"))

Hvor

get.mini.model henviser til scriptet funcs.R, som finder den bedste, mindst komplekse model. Med modellerne udregnes nu en ”predicted CPUE” og en ”predicted standard deviation”. De gemmes som newdat.rds, så model-resultaterne kan bruges i shiny appen. I alt er lavet 126 modeller. Nogle modeller har ikke kunne konvergere og kan ses i tabellen nedenunder. Alle scripts kan findes på github.

Modeller med warnings

Område Art og størrelse
Nordlige Kattegat
 • Voksne brisling
Kattegat, øst for Læsø
 • Juvenile skrubber
Kattegat, nord for Øresund
 • Voksne hvilling
 • Unge skrubber
 • Juvenile skrubber
Øresund
 • Juvenile skrubber
 • Juvenile rødspætter
Storebælt
 • Voksne torsk
 • Voksne brisling
 • Voksne hvilling
 • Juvenile skrubber
Mecklenburg Bugten
 • Juvenile rødspætter
 • Juvenile brisling
 • Juvenile skrubber
 • Voksne brisling
 • Voksne hvilling
Østersøen, sydvest for Bornholm
 • Voksne torsk
 • Voksne brisling
 • Voksne hvilling