Inddeling af størrelsesgrupper

Hver art er blevet inddelt i tre størrelsesgrupper; juvenile, unge kønsmodne og ældre kønsmodne fisk. De juvenile fisk har en maks længde svarende til den længde hvor en gennemsnitsfisk forventes at blive kønsmoden. Maksimum længden for de unge kønsmodne fisk er oftest lig med minimunslængden for fangst. Skemaet nedenfor viser størrelsesinddelingerne i cm.

Hvorfor inddele arterne i tre størrelsesgrupper?
En stigning i forekomsten af juvenile fisk kan f.eks. være en indikator for forbedrede gydebetingelser eller leveforhold for de mindste fisk . Et fald i forekomsten af store fisk kan være en indikation på en uhensigtsmæssig høj dødelighed. Det kan enten skyldes at de bliver fanget eller at de bliver spist før de når at blive store. Det kan dog også skyldes at fiskene i stigende grad er begyndt at forlade området inden de bliver voksne.

Juvenile   Unge gydemodne   Ældre gydemodne
 Hvilling  <20   20-30   >30
 Brisling  <10   10-15   >15
 Sild  <15   15-20   >20
 Rødspætte  <15   15-20   >20
 Skrubbe  <15   15-20   >20
 Torsk  <35   35-65   >65
Tabellen viser størrelsesinddelinger for hver art i cm

Læs mere om arterne her

Formået

Marine økosystemer påvirkes af menneskelige aktiviteter og måden vi forvalter naturen. En af konsekvenserne er ændringer i fiskeforekomster. Bestandsvurderinger giver et godt billede af den bestandenes tilstand i hele deres udbredelsesområde, men de er ikke egnede til at opfange lokale dynamikker. Fiskebestande kan godt vurderes til at være i en god tilstand, selvom fiskene forsvinder lokalt; for eksempel når miljøtilstanden forringes eller hvis dødeligheden stiger i dele af dens udbredelsesområde. Formålet med denne side er derfor at gøre viden om forekomsten af fisk i udvalgte afgrænsede områder nemt tilgængelig.

Hvor kommer data fra?

Til at undersøge de lokale dynamikker af fiskebestande er Data of Trawl Samples (DATRAS) [1] fra the International Council of Exploration of the Sea (ICES)[2] brugt. Disse data er indsamlet i et internatinalt koordineret trawl-survey. Den statistiske analyse er lavet med Generalised Additive Mixed Models(GAMM) [3] med følgende input variabler i modellerne:
 • Tid
 • Kvartal
 • Dybde
 • Sedimenttype

 • Respons variablen er Catch Per Unit Effort(CPUE) og data er fra 2000-2022.

  Hvorfor afgrænsede områder?

  De afgrænsede områder er nøje udvalgt på baggrund af datadækning. De udvalgte områder er områder med en god konsistent datadækning i både tid og rum.

  Hvorfor sammenligne 5-årige perioder?

  Selvom datadækningen i de udvalgte områder er relativ god, så er der stadig tale om et begrænset antal prøvestationer hvert år. Det internationale trawl-survey er nemlig lavet til at sige noget generelt om store farvandsområder og ikke små områder, såsom Øresund. Men ved at samle prøvetagninger over en 5-årig periode opnår man en langt større sikkerhed i sine konklusioner, og man erkender at datagrundlaget ikke er solidt nok til at man kan udtale sig om svingninger fra år til år, men kun om den generelle situation over en 5-årig periode.

  Referencer
  [1] DATRAS [2] ICES [3]Wood, Simon N. (2017). Generalized Additive Models: An Introduction with R. 2nd Edition. Chapman and Hall/CRC.: Chapman and Hall/CRC. isbn: Chapman and Hall/CRC.